2. Flexible Chain

     Flexible Flat Top Chain หรือเรียกสั้นๆ ว่า Multiflex Chain หรือ Flexible Chain หรือ Flexchain เป็น โซ่ Flat Top Chain แบบ Generation ใหม่มีความสามารถเฉพาะตัวหลากหลายเก่งกาจกว่า Flat Top Chain แบบ Standard มาก อุปกรณ์ประกอบกันเป็นตัว Conveyor แต่ละชิ้นส่วนผลิตมาเป็น Module เป็นชิ้นๆ ขนาดมาตรฐานให้ประกอบเข้ากันง่ายได้ง่ายๆ ทั้งส่วนตรงและส่วนโค้ง ทั้งในแนวดิ่งและในแนวราบ มาพร้อมกับอุปกรณ์ยึดต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบให้เข้ากันได้มาเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่วัดและตัดขนาดคาน (Beam) หรือเสา (Support) ของโครงสร้างให้ได้ระยะแล้วนาชิ้นส่วนสาเร็จรูปต่างๆ มาประกอบให้เป็นตัว Conveyorด้วย Nut and Bolt Conveyor ตาม Lay Out ที่ต้องการ ที่สะดวกอย่างมากคือในขบวนการประกอบ Conveyor ทาได้โดยไม่ต้องเชื่อม ไม่ต้องกลึง ไม่ต้องไส ง่ายจริงๆ จึงประหยัดเวลาได้มากจุดเด่นอีกประการหนึ่งที่เหนือกว่า Conveyor ระบบอื่นๆคือ เมื่อเลิกใช้ Conveyor แล้วสามารถรื้อและเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้ง่ายโดยไม่เสียหาย หรือสามารถเพิ่มเติม (Modify) ให้เป็นLay Out รูปใหม่ได้ ด้านการทางานของสายพาน Flexible Chain ก็มากด้วยความสามารถทั้งวิ่งตรง วิ่งโค้งในแนวราบ หกคะเมน ตีลังกาในแนวดิ่งได้ รวม (Merge) แจกจ่าย (Distribute) เบี่ยเบน(Divert) ผลัก (Push) หนีบ(wedge)ของขึ้นที่สูงได้ ส่วนข้อจากัดก็มีเรื่องความกว้างของสายพานมีจากัด ประมาณ 80 มิลลิเมตรถึง 300 มิลลิเมตรทาให้ลาเลียงวัสดุที่มีขนาดใหญ่มากไม่ได้ สามารถรับน้าหนักบรรทุกไม่ได้มากนัก ความยาวของสายพานของคอนเวเยอร์ (Conveyor Length) ทาได้ยาวประมาณ 8-30 เมตร แล้วแต่ความแข็งแรงของรุ่นที่เลือกใช้ ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆว่า Flexible Chain ลาเลียงอะไรได้บ้างก็พอจะบอกได้ว่าอะไรที่ใส่กล่องเป็นลักษณะ Package ขนาดไม่เกินประมาณ 300 มม. ก็ลาเลียงได้ทั้งนั้น ยกตัวอย่างสินค้าที่พบเห็นใน 7-11 หรือที่ Lotus ประเภทสินค้าอุปโภค บริโภค สบู่ ยาสีฟัน ผ้าอนามัย กระดาษทิชชู่กระป่องเครื่องดื่ม น้าอัดลม หนังสือ ส่วนในอุตสาหกรรม Electronic Computer และอื่นๆ
อีกมากมายก็ลาเลียงได้ทั้งนั้น