8.อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  ขวดพลาสติก ขวดแก้ว Beverage industry