3. Horizontal Conveyor Designed Guide (คำแนะนำการออกแบบสายพานวิ่งตรงในแนวราบ)

Horizontal Conveyor Designed Guide

(คำแนะนำการออกแบบสายพานวิ่งตรงในแนวราบ)

 

 A.การวาง Layout โครงสร้างของคอนเวเยอร์

การออกแบบ Layout โครงสร้างของคอนเวเยอร์ ขึ้นอยู่กับความยาว Center to Center ของ Conveyor เราสามารถแบ่ ความยาวของคอนเวเยอร์ออกเป็น 3 ขนาดคือ

1. คอนเวเยอร์ขนาดสั้น (short Conveyor) คือสายพานที่มีความยาว ขนาด center ถึง center ไม่เกิน 2 เมตร

 •  สายพานสั้นไม่จำเป็นจะต้องมี return support
 •  Screw take up มีไว้สำหรับการปรับระยะตกท้องช้างและปรับ Alignment ของสายพานเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่ปรับตั้งความตึงของสายพาน

 2. คอนเวเยอร์ขนาดยาวปานกลาง(Medium Conveyor) คือคอนเวเยอร์ที่มีความยาวอยู่ในช่วง 2 เมตรถึง 4 เมตร

 •  คอนเวเยอร์ขนาดยาวปานกลาง(Medium Conveyor) นี้ return support สามารถใช้Wear strip และSlider Baseก็ได้
 •  ระยะตกท้องช้าง(canary sag) ที่ติดตั้งอยู่ใกล้กับตัวขับ(Drive Sprocket) ก็มีระยะเพียงพอสำหรับเก็บความยาวของสายพานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

3 คอนเวเยอร์ขนาดยาว(Long Conveyor) คือ Conveyor ที่มีความยาวมากกว่า 4 เมตรขึ้นไป

 

 •  สายพานประเภทนี้ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีผลต่อความยาวของสายพานมาก
 •  เมื่อ Conveyor มีความยาวมากขึ้นด้าน return support จึงต้องการตัวรองรับระหว่างกลาง มากกว่า 1 ช่วงขึ้นไปเพื่อให้ Conveyor มีระยะตกท้องช้างได้พอดีในแต่ละช่วง
 •  ความเร็วสำหรับคอนเวเยอร์ขนาดยาวที่แนะนำมีไว้ตามตารางข้างล่างดังนี้
 •  

Belt type 0.3”หมายถึงสายพานที่มี Pitch ขนาด 3”

 •  สำหรับ Conveyor ที่มีน้ำหนักบรรทุกมากอาจจำเป็นจะต้องมีตุ้มถ่วง(Gravity Take Up) ที่จะทำให้Sprocketและสายพานขบกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

B. การวางตำแหน่งมอเตอร์สำหรับขับสายพาน

ไม่ว่าจะวางตำแหน่งมอเตอร์ขับสายพานอยู่ที่ตำแหน่งใด มีหลักการว่า จะต้องทำให้มุมโอบของสายพานมีค่าตั้งแต่ 180 องศาขึ้นไปการวางตำแหน่งมอเตอร์ขับสายพาน มีหลายอย่างดังนี้

1. ติดตั้งมอเตอร์ขับข้างบนที่ปลายจุดปลาย Conveyor  ในตำแหน่งปล่อยวัสดุ โดยให้มีค่าระยะตกท้องช้างอยู่ในค่าที่กำหนดไว้ (ตามรูปบน)

2. ติดตั้งมอเตอร์ขับไว้ด้านข้างล่าง กรณีที่ต้องการให้จุดเชื่อมต่อมีระยะห่างกันน้อย โดยใช้ลูกกลิ้งขนาดเล็ก(วัสดุอย่างอื่นก็ได้) ที่จุด Transfer ทำเป็น notebar 

 

3. เมื่อติดตั้งมอเตอร์ขับสองตัวที่ปลายทั้ง 2 ข้างของ Conveyor เพื่อใช้สำหรับการทำงานของ Conveyor 2 ทิศทาง เวลาใช้งานให้ใช้มอเตอร์ตัวเดียวในการขับ อีกตัวไม่ต้องทำงาน ระยะตกท้องช้างสามารถมีเผื่อไว้ได้ 2 ตำแหน่งใกล้มอเตอร์ขับ

 

4. ติดตั้งมอเตอร์ขับตรงกลางของคอนเวเยอร์ด้านล่าง การวาง layout แบบนี้ใช้งานได้ดีกับสายพานวิ่ง 2ทาง ในกรณีที่สายพานมีแรงดึงมากหรือ Conveyor ที่มีน้ำหนักบรรทุกมากอาจจำเป็นจะต้องมีตุ้มถ่วง(Gravity Take Up) ที่จะทำให้Sprocketและสายพานขบกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

C.ระยะที่สำคัญใน Conveyor Layout 

Conveyor ขนาดสั้นมีระยะ center to Center น้อยกว่า 2.0 เมตร

 

Conveyor ขนาดยาวปานกลางมีรระยะ center to Center มากกว่า 2.0-4.0 เมตร

 

Conveyor ที่มี Slider bed ติดตั้งในด้าน return

A คือระยะตกท้องช้างมีค่าระหว่าง 1 นิ้วถึง 4 นิ้ว (25.4 mm-102 mm )

B คือระยะห่างระหว่าง roller และ Drive Sprocket มีระยะระหว่าง 9 นิ้วถึง 18 นิ้ว (0.23 เมตรถึง 0.4 6 เมตร) เพื่อให้สายพานมีมุมโอบอยู่ในช่วง 180 องศาถึง 210 องศา

C คือระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งรองรับด้านล่าง (Return) ควรมีระยะห่างระหว่าง 36 ถึง 48 นิ้ว

D คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกลิ้งรองรับด้านล่าง (Return)

 •  ขนาดเล็กที่สุด ใช้ลูกกลิ้งขนาด 2 นิ้วสำหรับสายพานที่มี Pitch 1 นิ้ว
 •  ขนาดเล็กที่สุด ใช้ลูกกลิ้งขนาด 4 นิ้วสำหรับสายพานที่มี Pitch 1มากกว่า 1 นิ้ว

E คือระระจากเส้นผ่าศูนย์กลางของ Drive Sprocket ถึงจุดเริ่มต้นของ Slider Bed สามารถติดตั้งร่วมกับroller ได้

 •  สำหรับConveyor ที่ยาวน้อยกว่า 3.6 เมตร Slider Bed จะต้องติดตั้งอย่างน้อย 24 นิ้วหรือ 60 เซนติเมตรห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางของ Drive Sprocket
 •  สำหรับคอนเวเยอร์ที่มากน้อยกว่า 3.6 เมตร Slider Bed จะต้องติดตั้งอย่างน้อย 36-48 นิ้วห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางของ Drive Sprocket

C.Garvity tak up Layout (รูปแบบการวางตุ้มถ่วงแบบใช้แรงโน้มถ่วง)

ในบางกรณีที่คอนเวเยอร์ต้องรับน้ำหนักบรรทุกมากทำให้สายพานมีแรงดึงสูงระยะตกท้องช้างไม่สามารถที่จะคงความตึงของสายพานได้เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้สายพานสลิปจากโต๊ะ 7 ดังนั้นจึงจะต้องจำเป็นติดตั้งเทปลับพิเศษเพิ่มเติมดังนี้ gravity take up หรือตุ้มถ่วงแบบใช้แรงโน้มถ่วงของโลก gravity take up เป็นการปรับความตึงของสายพานที่ได้ผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดตั้งในด้านสายพานกลับใกล้กับตัวclub โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1 คอนเวเยอร์ที่มีความยาวมากกว่า 23 เมตร

2 ติดตั้งในคอนเวเยอร์ที่มีความยาวมากกว่า 15 เมตรและมีความเร็วมากกว่า 30 เมตรต่อนาที 

3 คอนเวเยอร์ที่ทำงานอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างสูง

4 คอนเวเยอร์ที่มีความเร็วมากกว่า 15 เมตรต่อนาทีและน้ำหนักบรรทุกมากกว่า 120 กิโลกรัมต่อเมตรตารางเมตรและมีการเปิดปิดคอนเวเยอบ่อยๆ

 •  สำหรับสายพานที่มีพิษ 1 นิ้ว ใช้ลูกกลิ้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้วและมีน้ำหนัก 15 กิโลต่อเมตรน้ำหน้ากว้างของสายพาน
 •  สำหรับสายพานที่มีพิษ 2 นิ้วใช้ลูกกลิ้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้วและมีน้ำหนักห้อย 30 กิโลต่อเมตรตามหน้ากว้างของสายพาน

 

Conveyor ขนาดสั้นมีรระยะ center to Center น้อยกว่า 2.0 เมตร

 

Conveyor ขนาดยาวมีรระยะ center to Center มากกว่า 4.0 เมตร

 

ระยะต่างๆในคอนเวเยอร์สั้นเพื่อที่จะทำให้มีแรงตึงในด้านสายพานกับเพียงพอระยะต่างๆในคอนเวเยอร์ยาวที่จะทำให้สายพานด้านกลับมีแรงตึงที่เพียงพอคือ

 •  ลูกกลิ้งที่รับน้ำหนัก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วสำหรับสายพานที่มีพิษ 0.5 นิ้ว
 •  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วสำหรับสายพานที่มีพิษ 0.6 นิ้วถึง 1 นิ้ว
 •  มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6 นิ้วสำหรับสายพานที่มีพิษขนาด 2 นิ้ว
 •  เท่ากับระยะที่จะทำให้ มากกว่าระยะเอบวกดีซี
 •  คือระยะที่มีความยาวมากกว่า 3 เท่าของพิษของสายพาน
 •  ดี คือระยะ เท่ากับหรือมากกว่าระยะของเอเท่ากับตัวครับ

 

 

 

 

 

8.ไม่รู้จัก ในไลน์ ยังกล้าทัก ตัวเป็นๆน่ารัก รีบทักเลย

                             

  

ทีมงานพร้อมให้บริการด้วยหัวใจ

สุดท้าย บริษัท  คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด(Conveyor Guide Co.Ltd.) ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ให้กำลังใจติดตามอ่านผลงานและสนับสนุนสินค้าของเรา เราสัญญาว่า จะนำเสนอเรื่องราวดีๆมีประโยชน์มาให้ท่านได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เราจะตอบสนองท่านอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หยุดนิ่ง เราไม่เคยทำงานลวกๆ หรือลดระดับการปฏิบัติงานตนเอง เราทราบวิธีและมีความสามารถ ที่จะสร้างสร้างความ เรียบง่ายบนซับซ้อนอยากใช้เราก็ติดต่อเราครับ ง่ายนิดเดียว สงสัยสิ่งใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียด ไม่รู้จักในไลน์ ยังกล้าทัก ตัวเป็นๆน่ารัก รีบทักเลย เรายินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลา หรือต้องการให้เราไปอบรมหรือจัดสัมมนาให้หน่วยงานบำรุงรักษาในหน่อยงานของท่านก็ได้ (มีค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแต่เรื่องนี้เท่านั้นนะครับ เรื่องอะไรก็ได้ที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับสายพานลำเลียงก็ลองติดต่อเข้ามาได้อะไรที่แบ่งๆกันได้และไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็ยินดีรับใช้ฟรีครับ เพราะเรามี Motto การทำงานคือ ’'Together We Share ไปด้วยกัน...เผื่อแผ่กัน...แลกเปลี่ยน...เรียนรู้ ร่วมกัน’’ ครับ เราจะหาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบลำเลียงมานำเสนออย่างสม่ำเสมอ “มีของเท่าไหร่ก็ปล่อยหมด ไม่มี กั๊ก ไม่มีดึง ไม่มีเม้ม” “ถึงแม้ว่าเราจะเดินช้า...แต่เราก็ไม่เคยหยุดเดิน” แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตาม

Website

www.conveyorguide.co.th

Email

Info@conveyorguide.co.th